מטרת המאגר
איסוף מלוא המידע על אודות התפילה המצוי בספרות חז"ל והעמדתו לרשות הלומדים והחוקרים את המידע שבמאגר ניתן לאתר ולנתח על פי סיווגים ליטורגים, כרונולוגים ונושאיים.

גבולות המאגר
המושג תפילה במאגר זה הוא רחב ביותר. הוא כולל את תפילות הקבע והברכות הנזכרות בספרות חז"ל, הן אלה שנכנסו כעבור זמן לקובצי הסידורים והן אלה שנתייחדו לתקופת חז"ל בלבד (כגון תפילות מבית-המקדש). במאגרכלולים גם מקרות העוסקים בטקסי הקריאה השונים (כגון קריאת התורה), וכן מקורות שעניינם תפילה באופן כללי ותפילות ספונטניות המיוחדות הן לבני התקופה והן לאישי המקרא. מקורות העוסקים בבית-הכנסת נכללו במאגר רק אם מדובר בהם על תפילה.

הקורפוס של ספרות חז"ל במאגר כולל את כל החיבורים התנאיים (משנה, תוספתא, מדרשי ההלכה) והאמוראיים (תלמודים, מדרשי האגדה הקדומים) ואת ספרות המדרש המאוחר (תנחומא, מדרש תהלים ועוד). ראו עוד להלן 'מאגר מתפתח'.  

הגישה המתודולוגית
עניינים הנוגעים לתפילה נדונים בספרות חז"ל במפוזר בחיבורים שונים; לעתים נדון עניין מסוים בהרחבה ולעתים הוא נזכר בקצרה או רק כבדרך אגב, ויש שעניין אחד מופיע במקומות רבים. מאגר הנתונים אמור לאפשר את איתור כל המקורות הנוגעים לחטיבת תפילות מסוימת או לתפילה נבחרת מתוכה. אחזור המידע מאפשר גם למפות את המקורות על פי נתונים כרונולוגיים, על פי חלוקה לחיבורים שונים וכן על פי אזכורם של חכמים במקורות.

התרומה החשובה ביותר של מאגר הנתונים היא בסיווג המקורות על פי תחומי דיון. סיווג זה מבוסס על מערכת ענפה של קטגוריות עיוניות הקשורות לחקר התפילה, הנחלקות לתחומי דיון ראשיים ולתחומי דיון משניים. דוגמה לתחום דיון ראשי המסווג את המקורות על פי האישיות הפעילה או הנדונה בהם הוא: 'אפיון המתפלל' סיווג ראשי זה כולל עד כה כמה עשרות תחומי דיון משניים: 'אישה', 'אבל, 'סומא' וכיוצא באלה.

מאגר מתפתח
היקף המאגר הנוכחי ומאפייניו אינם סופיים, והוא עתיד להתרחב ולהשתכלל. ייכללו בו מקורות נוספים מן הקורפוס של ספרות חז"ל
(השוו: רשימת הספרים במאגר) או מקורפוסים אחרים שיוחלט לצרפם למאגר (ספרות חיצונית, כיתתית וכדומה). בעקבות זאת תתפתח גם מערכת הקטגוריות. תפילות שטרם נכללו במאגר ושיימצאו במקורות שיתווספו, ירחיבו את התחומים הליטורגיים, וכן צפויים להיכלל במאגר אישים ששמותיהם לא עלו מן המקורות שנסקרו עד כה. גולת הכותרת בדינמיות של המאגר היא בהמשך פיתוח החלוקה הקטגוריאלית לתחומי הדיון. אפיק עיוני זה פתוח גם למיון חדשני של חוקרים מתחומי עיון שונים, כגון מחקר סוציולוגי או אנתרופולוגי של עולם התפילה.

שיוך אקדמי
בראש המאגר עומד הד"ר אורי ארליך מן המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטין-גורן באוניברסיטת בן גוריון בנגב. עבודת המחקר התבצעה עד כה בין כותלי האוניברסיטה, לרוב בידי תלמידי מחקר מן המחלקה למחשבת ישראל.

שיתופי פעולה

עם העלאת המאגר לאינטרנט יתאפשרו שיתופי פעולה בין חוקרים. שיתופי פעולה יכולים להיות קבועים או זמניים, במכלול תחומי התפילה או רק בתחום מסוים. שיתוף פעולה יוכל להתקיים גם עם תלמיד מחקר שירצה לעשות שימוש במאגר ובד בבד להפרותו מתחומי מחקריהם. 

תודות
מספר מוסדות יבואו על הברכה על סיועם לפרויקט זה:

הקרן הלאומית למדע תמכה בפרוייט בשנים 2001-1999.

המקורות שבמאגר לקוחים מפרויקט השו"ת של אוניברסיטת בר-אילן.

העלאת המאגר לאינטרנט נעשתה בסיוע קרן לסלי וורה קלר והמרכז הבינלאומי למחשבת ישראל על שם גולדשטיין-גורן.